ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ONLINE ΜΑΘΗΜΑ

Περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα αυτό θα εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και στρατηγικών, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα τις κατηγορίες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, να προσαρμοστούν στην υπάρχουσα ποικιλομορφία και να είναι σε θέση να εκπληρώσουν το ρόλο τους, δηλαδή να προετοιμάσουν επαρκώς τους μαθητές για την κοινωνία και την οικονομία του 21ου αιώνα. Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε και να προωθήσετε ένα πιο περιεκτικό και διαφοροποιημένο μαθησιακό περιβάλλον.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά από αυτό το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα επιτύχουν τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

 1. να κατανοήσουν την κύρια έννοια και τα χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 2. να κατανοούν τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ των εκπαιδευομένων και να προσαρμόζουν το μάθημα αναλόγως
 3. να εφαρμόζουν στρατηγικές διαφοροποίησης και τεχνικές διαφοροποιημένης αξιολόγησης στην τάξη τους
 4. να εξηγούν τις βασικές έννοιες της διαφορετικότητας και να αναγνωρίζουν τα οφέλη της διαφορετικότητας στην τάξη
 5. να εφαρμόζουν μεθόδους διδασκαλίας που ενισχύουν την ένταξη στην τάξη
 6. να κατανοήσουν τη σημασία της ενίσχυσης των ήπιων δεξιοτήτων τους για τη διδασκαλία και να τις ενσωματώσουν ως βασικό συστατικό του μαθήματός τους

Μαθήματα Χαρακτηριστικά:

 • 6 ενότητες
 • 6 ώρες μελέτης συνολικά

Σε ποιους απευθύνεται αυτό το μάθημα:

 • Καθηγητές ΕΕΚ
 • Διευθυντές Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης
 • Καθηγητές ΑΕΙ & εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εκπαιδευτές & μέντορες

Προφίλ μαθητών

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν μεταδευτεροβάθμιο τίτλο σπουδών με ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (EQF 5) ή είναι κάτοχοι πτυχίου (EQF 6) ή μεταπτυχιακού τίτλου (EQF 7) με εργασιακή εμπειρία σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Εναλλακτικά, απευθύνεται και στις ανάγκες ατόμων (κατόχων EQF 6 & 7) που θα ήθελαν να εργαστούν σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Εκπαιδευτικό πρόβλημα

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται στην ανάγκη των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών που εργάζονται ή θα ήθελαν να εργαστούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να εφαρμόζουν συμπεριληπτικές και καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους στις τάξεις τους, να αντιμετωπίζουν τη διαφορετικότητα, να διδάσκουν σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και να δημιουργούν τάξεις χωρίς αποκλεισμούς.

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ενότητα 2: Ποια είναι τα μαθησιακά στυλ στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ενότητα 3: Ποιες είναι οι στρατηγικές για διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ενότητα 4: Πώς επηρεάζει η διαφορετικότητα τη διδασκαλία και τη μάθηση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ενότητα 5: Τι είναι η ένταξη ως μέθοδος διδασκαλίας
Ενότητα 6: Κορυφαίες δεξιότητες των εκπαιδευτικών για διαφοροποιημένη διδασκαλία