Δοκιμάστε τις γνώσεις σας!

Module 3 GR

1. π.χ. Ποια από τα παρακάτω είναι διαφοροποιημένα παραδείγματα για τη δημιουργία μιας ποικιλόμορφης τάξης;
2. Τι είναι σωστό σχετικά με την ανάθεση έργων ανοικτού τύπου;
3. Ένας καθηγητής ΕΕΚ δεν μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές στη διαδικασία διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης.
4. Τρόποι διαφοροποίησης της διδασκαλίας είναι...