Δοκιμάστε τις γνώσεις σας!

Module 1 GR

1. δηλ. Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία
2. Τι από τα παρακάτω είναι σωστό σχετικά με την ιστορία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
3. Ένας καθηγητής ΕΕΚ θα μπορούσε να διαφοροποιήσει το περιεχόμενο σχεδιάζοντας δραστηριότητες για ομάδες μαθητών που καλύπτουν διάφορα επίπεδα της ταξινόμησης του Bloom.
4. Η διαφοροποίηση δεν είναι ...