Δοκιμάστε τις γνώσεις σας!

Module 4 GR

1. Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει καμία επίδραση στο επίπεδο ποικιλομορφίας
2. Τι σημαίνει ποικιλομορφία στον πυρήνα της;
3. Ποιο μέρος του τροχού της ποικιλομορφίας είναι συνήθως μόνιμο και το πιο ορατό σε κάποιον άλλον;
4. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Ένα ποικιλόμορφο μαθησιακό περιβάλλον θα συμβάλει:
5. Πόσοι επιμέρους στόχοι υπάρχουν στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 4;
6. Σύμφωνα με την UNESCO, ο ορισμός της διαπολιτισμικής ικανότητας είναι: "Η διαπολιτισμική επάρκεια αναφέρεται σε επαρκείς γνώσεις σχετικά με συγκεκριμένους πολιτισμούς, καθώς και ...................... για θέματα που προκύπτουν όταν άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς έρχονται σε επαφή"
7. Πόσες αρχές έχει η UNESCO για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση;